O kursie

Kursy kwalifikacyjne w zawodzie technik przemysłu mody (ze specjalnością: komputerowe wspomaganie przygotowania produkcji)

Od września 2012r zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty z dn.19 sierpnia 2011 r. nauczanie w większości zawodów w formie ustawicznej dla dorosłych odbywa się będzie w formie kursów kwalifikacyjnych. Likwiduje się tym samym możliwość kształcenia w szkołach policealnych.

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, który umożliwi słuchaczom nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranej kwalifikacji w danym zawodzie.

Ukończeniu kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Zdający, który zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Po pozytywnym zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie oraz posiadaniu wykształcenia średniego otrzymuje dyplom zawodowy z tytułem zawodowym

Od 1 września 2012r. zgodnie z w/w nowelizacją ustawy o systemie oświaty oraz późniejszymi zmianami  nauczanie w zawodzie technik przemysłu mody ( od 1.09.2016r zawód ten zastąpił zawód technik technologii odzieży) będzie się odbywało w formie kursów kwalifikacyjnych. Kursy kwalifikacyjne będą prowadzone przez wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczną oraz z wykorzystaniem zaplecza technicznego i bazy dydaktycznej szkoły.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody w formie kursów kwalifikacyjnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Komputerowego projektowania modeli odzieży w programie FDS,
  z opcją 3D;

 2. Obsługi komputerowego systemu przygotowania produkcji Systemie Lectra- konstrukcja i modelowanie form odzieży, stopniowanie szablonów, sporządzanie układu kroju,

 3. Opracowania dokumentacji wyrobów odzieżowych,

 4. Dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego,

 5. Wytwarzania wyrobów odzieżowych,

 6. Obsługiwania maszyn urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,

 7. Organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

 8. Prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

Organizacja i forma kursów kwalifikacyjnych

Organizacja kursów kwalifikacyjnych jest zgodna z rozporządzeniem MEN z dn. 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

W zawodzie technik przemysłu mody prowadzone będą 2 kursy kwalifikacyjne dla następujących kwalifikacji:

Kurs I – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kurs II –Organizacja procesów wytwarzania wyrobów.

Kursy kwalifikacyjne prowadzone będą w sposób komplementarny łącząc tradycyjną metodę nauczania z samokształceniem - nauczanie przez komputer za pomocą narzędzia edukacyjnego jakim jest Platforma Moodle w zakresie zajęć teoretycznych.

Czas trwania nauki 2 lata.

Nauczanie na kursie odbywać się będzie w formie zaocznej - zjazdy weekendowe co najmniej 2 w miesiącu.

Nasza szkoła oferuje:

 • wysoką jakość kształcenia, gwarantującą wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych
 • komfortowe warunki kształcenia (zajęcia w jednym budynku, w małych grupach, dodatkowe, bezpłatne konsultacje)
 • zdawanie egzaminów zewnętrznych w szkole, która jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

 

Szczegóły w zakładkach:

 

 

Moodle Logo
Tsplogo