Projektuj i szyj komputerowo

W Policealnej Szkole Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Toruniu zakończyła się realizacja projektu „Projektuj i szyj komputerowo”. Kształceniem objętych było 25 osób, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć kształcenia ustawicznego w formie szkolnej, zamieszkujące woj. kujawsko – pomorskim. Nauka odbywała się w okresie od września 2010 do czerwca 2012 r. w systemie zaocznym, weekendowym. Projekt zakończył się egzaminem państwowym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku.

 

31 sierpnia 2012r w budynku szkoły odbyło się  uroczyste zakończenie projektu. Stanowiło ono ukoronowanie bezpłatnej, dwuletniej nauki w Policealnej Szkole realizującej projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego p.t. „Projektuj i szyj komputerowo ”. 25 osób otrzymało  świadectwo ukończenia szkoły 92% absolwentów zdało również egzamin zawodowy uprawniający do uzyskania tytułu zawodowego technika technologii odzieży. Wielki sukces to wynik sumiennej  i systematycznej pracy słuchaczy. Dlatego zarówno Beneficjentom Ostatecznym- słuchaczom jak i kadrze dydaktycznej należą się serdeczne  gratulacje, ich wspólny wysiłek zakończył się niewątpliwym sukcesem.


Policealna Szkoła Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Toruniu realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Projektuj i szyj komputerowo”. Projekt oferuje bezpłatną naukę, jest realizowany w okresie od września 2010 r. do sierpnia 2012 r. w cyklu zaocznym w toku dwuletniej nauki.
Realizacja projektu pozwoli na wykształcenie 25 osób z tytułem zawodowym- technik technologii odzieży.
Działaniem wspomagającym kształcenie tradycyjne będzie korzystanie z narzędzia edukacyjnego jakim jest platforma e- learningową z zastosowaniem metody nauczania mieszanego- blended- learning.
Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku 25-64 lat oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat posiadające wykształcenie średnie, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w zawodzie technik technologii odzieży. Adresatami projektu są bezrobotni, pracujący, nieaktywni zawodowo, osoby zatrudnione w zakładach odzieżowych bez formalnych kwalifikacji, osoby bez zawodu, osoby pragnące zmienić zawód.

Realizacja projektu przyczyni się do złagodzenia problemu jakim jest brak profesjonalnych kadr posiadających umiejętności równoczesnego projektowania i konfekcjonowania odzieży z wykorzystaniem technologii komputerowych

 

Moodle Logo
Tsplogo